image
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Expresní přeprava > Zásilky v režimu ADR

Zásilky v režimu ADR

Přeprava ADR

Nebezpečné zboží lze charakterizovat jako věci, pro jejichž vlastnosti jako hořlavost, žíravost, výbušnost a další může být při přepravě ohrožena bezpečnost osob, majetku a životního prostředí.

ADR zboží se rozděluje podle povahy do 9 tříd

ADR zboží se rozděluje podle povahy do 9 tříd

Třída 1

Výbušné látky a předměty

Třída 2.1

Plyny

Třída 2.2

Plyny nezápalné a nejedovaté

Třída 2.3

Plyny jedovaté

Třída 3

Hořlavé kapaliny

Třída 4.1

Hořlavé tuhé látky

Třída 4.2

Samozápalné látky

Třída 4.3

Látky, ve styku s vodou vyvolávající hořlavé plyny

Třída 5.1

Látky podporující hoření

Třída 5.2

Organické peroxidy

Třída 6.1

Toxické látky

Třída 6.2

Infekční látky

Třída 7

Radioaktivní látky

Třída 8

Žíravé látky

Třída 9

Jiné nebezpečné látky a předměty

pozn.: Nepřepravujeme ADR zboží tříd 1 a 7.

Balení ADR zásilek

Naše střediska mají k dispozici certifikovaného ADR poradce, který je v případě dotazů k dispozici. Středisko zajišťující svoz zásilky bude vyžadovat bezpečnostní list (dokumentaci) k přepravě nebezpečných látek.

Dokumentace k přepravě, aneb co vše potřebuji k přepravě ADR zásilky

Pro přepravu ADR zásilky budeme jako přepravce od vás požadovat tyto údaje:

  • Číslo UN
  • Údaje podle ADR (třída, obalová skupina a kód klasifikace, jsou-li tyto informace pro tento případ vyžadovány)
  • Oficiální pojmenování podle ADR
  • Čistá a hrubá hmotnost
  • Podrobnosti o balení